Izbori za Mjesne odbore

Novost na ovim izborima je da postoje dva nova Mjesna odbora, Krk Istok i Krk Zapad.

0
614

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem shodno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a isto tako shodno članku 4. stavak 1. istog Zakona izbori se održavaju svake četvrte godine.

Posljednji izbori za Mjesne odbor za grad Krk održani su 08. lipnja 2014. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom odgovarajućom primjenom odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.

Gradsko vijeće Grada Krka donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka 28. ožujka 2018. godine koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorskogoranske županije ( broj 11 od 19. travnja 2018). Izbori će se održati u nedjelju, 10. lipnja 2018. godine.

Sjedišta mjesnih odbora su:

 1. Za Mjesni odbor Kornić, Placa 32 (za područje naselja: Kornić, Lakmartin i Muraj);
 2. Za Mjesni odbor Milohnići, Milohnići 62 ( za područje naselja: Brzac, Glavotok, Linardići i Milohnići);
 3. Za Mjesni odbor Poljica, Poljica 14 (za područje naselja: Bajčići, Brozići, Brusići, Kapovci, Nenadići, Poljica i Žgaljići);
 4. Za Mjesni odbor Skrpčić-Pinezić, Pinezići,Trg Borisa Mršića 4a ( za područje naselja: Pinezići, Picik i Skrpčići);
 5. Za Mjesni odbor Vrh, Vrh, Kod škole 2 ( za područje naselja: Kosići, Salatići i Vrh);
 6. Za Mjesni odbor Krk Istok, Krk, Trg bana J. Jelačića 2;
 7. Za Mjesni odbor Krk Zapad, Krk, Trg bana J. Jelačića 2.

Dakle novost na ovim izborima je da postoje dva nova Mjesna odbora, Krk Istok i Krk Zapad.

Vijeće mjesnog odbora:

 • donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
 • donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 • donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,
 • donosi pravila mjesnog odbora,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • bira i razrješuje predsjednika vijeća mjesnog odbora,
 • saziva mjesne zborove građana,
 • odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Grada Krka za pojedine namjene sukladno općim aktima Gradskog vijeća,
 • surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Krka,
 • osniva radna tijela vijeća mjesnog odbora te bira i razrješuje njihove članove,
 • surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora,
 • obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlukama i drugim općim aktima Gradskog vijeća.

Pozivamo sve građane da se uključe u ove izbore!

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here