Podmjera 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

0
634

Ovim natječajem dodjeljuje se 50.000 eura uz 100%-tni intenzitet potpore poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu (Prijave na natječaj) i koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • b) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura
 • c) biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014
 • d) imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 • e) kod podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca
 • f) poduzetnik u teškoćama nije prihvatljivi korisnik
 • g) pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • h) kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu
 • i) kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi.

(2) Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju ispunjavati uvjete prihvatljivosti korisnika iz stavka 1. točke a), b), e), f), g) i h) te dodatno:

 • a) nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta
 • b) korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje
 • c) ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

Prihvatljive su aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti iz članka 10. poput građenja, rekonstrukcije i/ili opremanja objekata, nabava vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, upravljanja projektom i slično.

Koji još uvjeti moraju biti zadovoljeni u sklopu ovog natječaja?

 • Projekti se moraju provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.
  Korisnik mora izraditi i provesti poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu
 • Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve (povećanje prihoda te zadržavanje i povećanje radnih mjesta) koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od prihvatljivih aktivnosti.
 • Prihvatljive aktivnosti moraju biti u skladu s važećim strateškim ili planskim dokumentima jedinice lokalne samouprave.
 • Ulaganja u sektoru turizam u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede. Pogledajte u nastavku koja naselja spadaju u koje razrede: 170102_pravilnik-t-razredi_2
 • Korisnik treba biti registriran i obavljati djelatnost/aktivnost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije kod podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu.
 • Provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju, a u iznimnim i opravdanim situacijama može se produžiti za najviše 12 mjeseci.

Isplata potpore vrši se sukladno odobrenim Zahtjevima za isplatu.
Način, uvjeti i rokovi podnošenja Zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem, a Zahtjev za isplatu podnosi se dva puta u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

 • a) isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore i započetih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu
 • b) isplata druge/zadnje rate slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Pravilnik možete pronaći na sljedećem linku.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime