Raspisan je NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Punat

0
560
Izvor: punat.hr

Natječaj je raspisan za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Punat na lokaciji Punat, stara zgrada “Kvarnera” (dio z.č. 9099 k.o. Punat i dio z.č. 9136/1 k.o. Punat) radi izgradnje poslovne jednofunkcionalne građevine ugostiteljsko-turističke namjene- restorana
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: 

„NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA“ 
na adresu: 
OPĆINA PUNAT, 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za osnivanje prava građenja, 
Novi put 2, 51521 Punat


Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 30 (trideset) dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. 

Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u „Novom listu“ dana 19. svibnja_2020. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 18. lipnja 2020. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 19. lipnja 2020. godina u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja, uz uvjet predočenja ovlasti ili punomoći i dokumenta za provjeru osobnog identiteta.

Tekst natječaja, fotografije i grafički prilozi – U PRILOGU:

Prilog: 
TEKST NATJEČAJA
POLOŽAJ LOKACIJE
GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

IZVOD IZ UPU-3 – GRAFIČKI PRILOG
FOTOGRAFIJA LOKACIJE
FOTOGRAFIJA LOKACIJE
FOTOGRAFIJA LOKACIJE
FOTOGRAFIJA LOKACIJE