DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN ZAPOŠLJAVA

0
886

Na temelju odluke Upravnog vijeća od 29.09.2020., Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» raspisuje dana 06.10.2020.godine

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

ODGOJITELJ/ICA: 15 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

UVJET:
• PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ili STRUČNI STUDIJ
ODGOVARAJUĆE VRSTE ili
• SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ ili SPECIJALISTIČKI STUDIJ
ODGOVARAJUĆE VRSTE ili
• VŠS, ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE ili
VŠS, NASTAVNIK PREDŠKOLSKOG ODGOJA
• POLOŽEN STRUČNI ISPIT
• PROBNI RAD 60 DANA

DEFEKTOLOG-ODGOJITELJ/ICA: 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJET:
• DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ili DIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ
EDUKACIJSKE REHABILITACIJE
• VSS, DIPL.DEFEKTOLOG REHABILITATOR ili
VSS MAGISTAR EDUKACIJSKE REHABILITACIJE
• POLOŽEN STRUČNI ISPIT
• PROBNI RAD 60 DANA

SPREMAČ/ICA: 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

UVJET:
• OSNOVNA ŠKOLA
• PROBNI RAD 30 DANA

Uvjeti prema čl. 24. ,25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 ,94/13 i 98/19) i čl. 2. i 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N.133/97).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati/kinje dužni su priložiti:

  1. Životopis,
  2. Dokaz o državljanstvu,
  3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  4. Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 4/98),
  5. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja,
  6. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja,
  7. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja,
  8. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja,

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka,
obavijest i sl.)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni
su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj
dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da je kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se podaci navedu u odgovoru na natječaj.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan»,

Smokvik 7,

51500 Krk,

u roku od 8 dana od dana objave natječaja.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Ustanove i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predsjednica Upravnog vijeća
Petra Kraljić

Dokument natječaja nalazi se u prilogu:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime