GRAD KRK – Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora: Prodaja ribe i morskih plodova (ribarnica)

0
522

Vecla d.o.o. Krk sa sjedištem u Krku, Lukobran 5, na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj: 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke Skupštine Vecle d.o.o. Krk, od 20. listopada 2020. godine, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

1. Predmet natječaja je poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade Trgovačkog centra u Krku, na adresi Šetalište Svetog Bernardina bb, površine od 22,87 m2. U poslovnom prostoru nalaze se pultevi, hladnjak za odlaganje ribe, zamrzivač, klima uređaja te zračna zavjesa koja se nalazi na vratima poslovnog prostora i garderobni ormarić koja oprema je vlasništvo Vecle d.o.o. Krk i, također, je predmet zakupa. Za poslovni prostor određeno je obavljanje djelatnosti: prodaja ribe i morskih plodova (ribarnica). Za zakup predmetnog poslovnog prostora određena je početna zakupnina u iznosu od 201,26 EUR mjesečno, u koji iznos nije uključen PDV, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Natjecatelji nude mjesečnu zakupninu u iznosu u koji nije uključen PDV. Mjesečna zakupnina bit će uvećana za pripadajući PDV (porez na dodanu vrijednost). Rok trajanja zakupa je pet godina. Napominje se da je za predmetni poslovni prostor zaključen ugovor o zakupu na rok do 30. studenog 2020. godine te će se s najpovoljnijim natjecateljem ugovor o zakupu zaključiti na navedeni rok od pet godina, počevši od dana predaje poslovnog prostora u posjed Vecli d.o.o. Krk, slobodnog od osoba i stvari.

2. Ponuda za natječaj mora sadržavati:

– ponudu u kojoj moraju biti navedeni podatci o natjecatelju (ime i prezime ili naziv, adresa prebivališta, odnosno sjedište, OIB);

– naznačen poslovni prostor za koji se natječe;

– djelatnost koju natjecatelj ima namjeru obavljati;

– dokaz da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koju će obavljati;

– naziv banke i broj računa natjecatelja radi povrata jamčevine;

– iznos ponuđene mjesečne zakupnine, bez PDV-a;

– dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu u iznosu od 2.000,00 kuna.

3. Jamčevina se plaća u korist računa Vecle d.o.o. Krk, broj računa: HR2124020061100071994, poziv na broj: -OIB, svrha uplate: jamčevina. Jamčevina koju su uplatili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene vraća se natjecateljima u roku od 15 dana, računajući od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj s kojim nije zaključen ugovor o zakupu zadržava se, a natjecatelj gubi pravo na povrat iste. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj s kojim je sklopljen ugovor o zakupu zadržava se na način da se smatra predujmom zakupnine iz koje će se namiriti buduća dospjela zakupnina.

4. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju te je obveza budućeg zakupnika da o svom trošku prostor privede određenoj namjeni.

5. Ponudi se prilažu sljedeći dokazi:

– preslika važeće osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba, odnosno preslika važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe;

– izvornik ili ovjerena preslika važeće obrtnice ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je za poslovni prostor određena;

– izvornik ili ovjerena preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registra ili izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba – trgovačko društvo iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je za poslovni prostor određena;

­– preslika Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u izdanu od Državnog zavoda za statistiku, sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba;

– potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 15 dana do dana podnošenja ponude iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;

– potvrda Odsjeka za proračun i financije Grada Krka o tome da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojem osnovu;

– natjecatelj ne smije imati nepodmirena potraživanja prema Vecli d.o.o. Krk;

– dokaz o uplaćenoj jamčevini;

– dokaz o prvenstvenom pravu na sklapanje ugovora o zakupu ukoliko isti postoji, sukladno članku 6. stavak 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a vezano za prava iz Zakona o pravima Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Prvenstveno pravo ostvaruje se ukoliko osoba udovolji svim uvjetima iz natječaja, prihvati zakupninu iz najpovoljnije ponude, ako nije korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ukoliko nije zakupnik poslovnog prostora koji je već jednom stekao primjenom tog prava. Dokazi koji se dostavljaju: potvrda o statusu HRVI iz Domovinskog rata; potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca Domovinskog rata; potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata; potvrda o ostvarivanju/neostvarivanju prava iz Mirovinskog osiguranja; izjava koja se daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da prethodno nije korišteno pravo prvenstva zakupa poslovnih prostora po drugim javnim natječajima.

6. Pisane ponude moraju prispjeti najkasnije do 16. studenog 2020. godine u 12.00 sati, a mogu se podnijeti osobno od 08.00 do 15.00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu: Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, 51500 Krk, s naznakom: Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnog prostora. Javno otvaranje ponuda izvršit će se 16. studenog 2020. godine u 13.00 sati u prostorijama Vecle d.o.o. Krk, Lukobran 5, u gradu Krku.

7. Ponude prispjele izvan roka, ponude koje ne sadrže sve tražene dokaze kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja, neće se razmatrati.

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda kojoj su priloženi svi traženi dokazi kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja s najvišim ponuđenim iznosom mjesečne  zakupnine. S najpovoljnijim natjecateljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, na trošak zakupnika.

9. Vecla d.o.o. Krk zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude te poništenja ovog natječaja.

10. Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na 051/401-181, svakim radnim danom od 08.00 – 15.00 sati ili e-mailom na: [email protected].

Prilozi: Tekst natječaja [.pdf]