Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2021. godini

0
456

Na temelju članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/15), gradonačelnik Grada Krka raspisuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti.

1) Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava za dodjelu financijske potpore za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, gospodarstva te povećanja turističke ponude povezanog s nekom od prethodnih područja, kao i drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk u 2021. godini.

2) Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 100.000,00 kuna. Navedena sredstva osigurana su u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu, Razdjel 001 – Jedinstveni upravni odjel Odsjek za proračun i financije, Program 1009 Sport, rekreacija, kultura i ostalo, A100911 Ostale društvene potrebe (na poziciji 1269 – Dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima). 

 
3) Najveći mogući iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu, manifestaciji ili događanju, odnosno po pojedinom prijavitelju iznosi 5.000,00 kuna

4) Grad Krk će razmatrati pristigle prijave udruga, ostalih organizacija civilnog društva i ustanova, uz uvjet:

 • da su upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statutom opredijelile su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • da su uredno ispunile obvezu iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Krka i drugih javnih izvora.       

5) Kriteriji za odabir odnosno dodjelu sredstava za projekt, manifestaciju ili događanje su sljedeći:

 • usmjerenost projekta, manifestacije ili događanja na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici u kojoj se provodi;
 • jasno definiran i realno dostižan cilj;
 • jasno definirane ciljane skupine;
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe projekta, manifestacije ili događanja;
 • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti; 
 • kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu projekta, manifestacije ili događanja;
 • osigurano sufinanciranje iz drugih izvora.

6) Prijava projekta, manifestacije ili događanja zaprima se putem aplikacije e-Udruge: app.e-udruge.eu te sadržava:

 • u potpunosti i ispravno ispunjenu prijavu sukladno opisu projekta ili manifestacije, i drugih podataka putem aplikacije e-Udruge;
 • obrazac proračuna projekta ili manifestacije;
 • Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 • Izjavu o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora.

U aplikaciju učitan ispunjen obrazac proračuna projekta ili manifestacije i obrasci izjava moraju biti ovjereni pečatom prijavitelja i potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja.

Aplikaciju e-Udruge prijavitelj na Javni poziv može koristiti bez plaćanja bilo kakve naknade. Prilikom registracije i postavljanja profila vlastite udruge/kluba, u rubrici Pripadnost zajednici potrebno je označiti Grad Krk, odnosno kod postavljanja profila udruge unutar modula Profil udruge, u dijelu Osnovni podaci, na dnu gdje je navedeno Zajednica udruga, označiti GRAD KRK.

7) Više informacija o aplikaciji e-Udruge te kako je koristiti, zatim obrazac proračuna projekta ili manifestacije, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja te Izjava o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, dostupni su na internetskim stranicama Grada Krka: grad-krk.hr.   

8) Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava namijenjenih Javnom pozivu i osiguranih u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu.

9) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: [email protected] ili na telefonski broj: 051/401-120.

Prilozi: 
Tekst Javnog poziva [.pdf]

Obrazac proračuna projekta ili manifestacije [.xlsx]

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja [.docx]

Obrazac Izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju [.docx]

Upute za prijavitelje [.pdf]